واریز به حساب موسسه

  شماره حساب کمک های مردمی : ۰۲۰۱۸۰۰۲۲۱۰۰۶ ؛ بانک ملی ایران -حساب سیبا – به نام موسسه حمایت از کودکان کم شنوا وناشنوا(محکن) – قابل واریز در کلیه شعب سراسر کشور