طرح سفیر مهر

به دنبال توافقات جناب آقای مهندس مهدی آقابیگی، مجری متعهد و هنرمند توانای کشور به عنوان سفیر مهر موسسه محکن برگزیده گردید. موسسه محکن ضمن تبریک حضور ایشان در جمع اعضا ، امید دارد که با فعالیت های ارزنده ایشان در زمینه های اجتماعی،فرهنگی و هنری شاهد گسترش فعالیت های موسسه و حمایت های بیشتر از کودکان کم شنوا و ناشنوا باشیم.