مشارکت سازمانی

با مطرح شدن مباحثی چون "مسئولیت اجتماعی شرکت ها" در نظریات مدیریتی نوین، این سازمان ها هستند که با عملکرد و توجه خود به اجتماعی که در آن فعالیت دارند، نقش مهمی در گسترش فعالیت های نیکوکارانه و توسعه پایدار جوامع ایفا می کنند. موسسه محکن در این راستا با طراحی پروژه های ویژه مشارکتی برای سازمان های دولتی و نیمه دولتی، صاحبان صنایع و شرکت های خصوصی و ... سعی در  ایجاد ارتباطی دوسویه بین مردم و سازمانها داشته است. 

لذا جهت آشنایی با این موارد می توانید با ایمیل موسسه mehkann@yahoo.com تماس حاصل نمایید تا همکاران ما در اسرع وقت جهت توضیح بیشتر پروژه های مشارکت هماهنگی نمایند