واریز به حساب موسسه

واریز به حساب موسسه

 

شماره حساب کمک های مردمی :

۰۲۰۱۸۰۰۲۲۱۰۰۶ ؛ بانک ملی ایران -حساب سیبا – به نام موسسه حمایت از کودکان کم شنوا وناشنوا(محکن) – قابل واریز در کلیه شعب سراسر کشور